Case: TimeLog

A team of consultants from Specialisterne helped TimeLog over the course of several months with manual testing and validation of thousands of data, because a big customer had to upgrade to TimeLog’s new version.

The Company’s Challenge

One of TimeLog’s biggest customers was a part of a development project of TimeLog’s standard software, which helps consultant houses with time registration, project management and billing. A big amount of the customer’s data had to be restructured so that it could utilize new functionalities in TimeLog’s software. This project determined if the customer upgraded to the new version of TimeLog. Extensive manual testing of data from more than 10.000 of the customer’s projects was necessary to validate if the move had been successful and that the data was placed correctly in the new version.

The Solution

Specialisterne dedicated a handful of consultants to the project, which lasted eight months and roughly went like this:

  • The consultants got the two system environments made available through a browser, so they could have TimeLog’s old and new version open on separate tabs.
  • Four manual test rounds were carried out. A test protocol instructed the consultants in how they should run each test, i.e. what steps they had to go through and what to look after when they cross checked the two systems.
  • Each time the consultants found errors or remarkable deviations they wrote it down in a document with a screenshot of the issue.
  • During each test the consultants sent reports of what they had found.

When the errors became too many, the test was paused whilst TimeLog made corrections in the data set.

The Client says

”Precision and validated data are crucial to our customer, who would have preferred to do this job themselves if the resources had been there. That is why there was a big responsibility placed on Specialisterne.”

“It is my impression that the consultants from Specialisterne generally puts a great honor into completing the tasks they get, down to the last detail. Besides the fact that the purpose of Specialisterne is appealing to us, we knew that if we were going to have people do this type of manual data work properly it had to be someone who put honor into checking that everything was correct.”

“At the same time, it was a job that demanded a talent for spotting pattern deviation, and the consultants from Specialisterne are very good at that. They found many things that helped us during the process; both actual mistakes we ourselves had missed, and deviations that we had not deemed important enough, but they posed an issue to Specialisterne and surely enough should be examined further.”

 

Søren Lund, Founder & Executive Business Developer, TimeLog.

Case: TimeLog

Et hold konsulenter fra Specialisterne hjalp over flere måneder TimeLog med manuel test og validering af tusindvis af data, da en stor kunde skulle opgraderes til TimeLogs nye version

Udfordringen

En af TimeLogs største kunder var med i et udviklingsprojekt af TimeLogs standardsoftware, der hjælper konsulenthuse med tidsregistrering, projektstyring og fakturering. En stor mængde data hos kunden skulle omstruktureres, så det kunne udnytte ny funktionalitet i TimeLogs software. Projektet var afgørende for, om kunden opgraderede til den nye TimeLog-version. Omfattende manuel test af data fra kundens mere end 10.000 projekter var nødvendigt for at validere, at flytningen var lykkedes, og at data var placeret korrekt i den nye udgave.

Få mere at vide om TimeLog her.

Løsningen

Specialisterne dedikerede en håndfuld konsulenter til projektet, der strakte sig over otte måneder og i grove træk forløb således:

  • Konsulenterne fik stillet de to systemmiljøer til rådighed via en browser, så de kunne have TimeLog’s gamle og nye udgave åben på hver sin fane.
  • Der blev gennemført fire manuelle test-runder. En testprotokol instruerede konsulenterne i, hvordan de skulle udføre hver test, dvs. hvilke steps, de skulle gå igennem, og hvad de skulle kigge efter, når de krydstjekkede de to systemer.
  • Hver gang konsulenterne fandt fejl eller påfaldende afvigelser, skrev de det ned i et dokument med et skærmbillede af problemstillingen.
  • Undervejs i hver test sendte konsulenterne rapporter over, hvad de havde fundet.

Når fejlene blev for mange, blev testen sat på pause, mens TimeLog foretog korrektioner i datasættet.

Kunden siger

”Præcision og validererede data er afgørende for vores kunde, som helst havde løftet denne opgave selv, hvis ressourcerne havde været til det. Det var derfor et stort ansvar, der hvilede på Specialisterne.”

”Det er mit indtryk, at Specialisternes konsulenter generelt sætter en ære i at udføre de opgaver, de får, til punkt og prikke. Udover at Specialisternes formål tiltaler os, så vidste vi, at hvis vi skulle have mennesker til at udføre denne type manuelle dataarbejde ordentligt, skulle det netop være nogen, der satte en ære i at tjekke, at det her var i orden.”

”Samtidig var det en opgave, der krævede sans for at se afvigelser fra mønstre, og det er Specialisternes konsulenter jo gode til. De fandt mange ting, der hjalp os i processen, både egentlige fejl, vi selv havde overset, og afvigelser, vi ikke havde skønnet alvorlige nok, men som var et problem for Specialisterne og rigtig nok burde undersøges nærmere.”

 

Søren Lund, Founder & Executive Business Developer, TimeLog.